• Zawarcie i rozwiązanie umów o pracę i innych umów
  • Zakaz konkurencji i ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
  • Wypłata wynagrodzenia za pracę
  • Mobbing